Vedtægter

Vedtægter og love

VEDTÆGTER for Hvalsø-Osted Jagtforening

 

§ 1. Navn og hjemsted

1.                                      
Foreningens navn er HVALSØ-OSTED JAGTFORENING

2.                                      
Foreningens hjemsted er Lejre kommune.
3.                                      
Foreningen er tilsluttet Dansk Flugtskydnings Forbund (DDF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks Idræts-forbund (DIF)
§ 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund.
1.                                      
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund ( DJ ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.                                      
DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.
§ 3. Formål og opgaver.
1.                                      
Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.
2.                                      
At søge vildtbestanden bevaret og øget ved f.eks.
Hensynsfuld jagt
Udsætning
Særlige fredningstider
Vinterfodring
Anden vildtpleje
Bekæmpelse af skadevoldende vildt
 - at fremme samarbejdet med andre jagtforeninger, 
    naturfredningsorganisationer og andre til fremme af vildtets sag.

 - tilplante marginaljorde o. lign
 - afholde studiekredse, jægerkurser (kurser i våbenbehandling m.v.)
 - arrangere flugtskydningsmuligheder for medlemmer.
 -  at dyrke flugtskydning som idræt og konkurrenceskydning for at 
    virke for denne sports fremme.
 - udbrede kendskabet til jagtlovgivningen.
 - udbrede vildtkendskabet blandt jægere.
§ 4.  Optagelse.
Enhver person kan blive medlem af foreningen, såfremt anmodningen om medlemskab godkendes af foreningens bestyrelse. Hvis medlemskab nægtes, skal spørgsmålet forelægges førstkommende generalforsamling til afgørelse.
§ 5. Ophør.
1.                                     
Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til kasserer inden udgangen af december.
2.                                      
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter regler fastsat af bestyrelsen.
3.                                     
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §§ 36 – 41. Eksklusionen skal, for at være gyldig godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.
4.                                      
Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
§ 6.
1. Kontingent
Det årlige medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling under hensyntagen til det til enhver tid gældende kontingent til DJ.
2. Hæftelse:
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.
§ 7. Ordinær generalforsamling.
1.                                      
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
2.                                      
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1. november.
3.                                     
Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Danmark Jægerforbunds medlemsblad Jæger, og vores hjemmeside www.hojagt.dk med mindst fire (4) ugers varsel.
4.                                      
Forslag til forandring i eller tillæg til vedtægterne skal indgives skriftligt til formanden senest 1. november i året før generalforsamlingen, på hvilken forslaget skal forelægges og vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
5.                                      
Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1.                                      Valg af dirigent + stemmetæller

2.                                      Formandens beretning.

3.                                      Evt. udvalgenes beretning.

4.                                      Regnskab til godkendelse.

5.                                      Indkomne forslag, jvf. afsnit 7, punkt 3 og 4.

6.                                      Fastlæggelse af lokalt kontingent.

7.                                      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.                                      Valg af suppleanter.

9.                                      Valg af to revisorer.

10.                                     Eventuelt.

 § 8. Ekstraordinær generalforsamling.
1.                                      
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette, med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet.
2.                                      
Efter at skriftlig begæringer fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger.
3.                                      
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
 
§ 9. Afstemninger.
1.                                      
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
2.                                      
Hvert medlem har en stemme.
3.                                      
Afstemninger skal ske skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
4.                                      
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5.                                      
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal, med mindre at andet fremgår af disse vedtægter.
6.                                      
Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
§ 10. Bestyrelse.

1.                                      
Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
2.                                      
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
3.                                      
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
4.                                      
Den valgte bestyrelse konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden og kasseren kan ikke være en og samme person.
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved generalforsamling og bestyrelsesmøder.
Referater underskrives af bestyrelsen.
5.                                      
Bestyrelsen afholder møde efter behov. Når formanden, eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
6.                                      
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og mindst 2 medlemmer af bestyrelsen er til stede.
7.                                      
Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.
8.                                      
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal.
§ 11.  Formue og regnskabsår.

1.                                      
Foreningens formue skal forvaltes efter bestyrelsens skøn i anerkendt pengeinstitut.
2.                                      
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 12. Revision.

1.                                      
De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. afsnit 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssig i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
2.                                      
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
3.                                      
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
§ 13. Sammenslutning.

1.                   
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokale foreninger under DJ, således, at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

§ 14. Våbenpåtegningsret.

1.                   
Foreningen er af politimesteren i Roskilde politikreds bemyndiget til at udlevere våbenlegitimationer.
Våbenlegitimationen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.
2.                   
Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/